Profiel gemeente

Profiel

Wie zijn wij?

Onze Hervormde gemeente kan geplaatst worden in de modaliteit van gemeenten met een Gereformeerde Bondssignatuur. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan de erediensten waarin Christus centraal staat. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven.

Streekfunctie
De gemeente heeft als enige Gereformeerde Bondsgemeente op het eiland Schouwen-Duiveland een streekfunctie.

Sacramenten
In de beide sacramenten, te weten de bediening van het Heilig Avondmaal en de bediening van de Heilige Doop, belijdt de gemeente respectievelijk de gemeenschap met Christus en de verbondstrouw van God.

Liturgie
Tijdens de kerkdiensten wordt gebruik gemaakt van de Bijbel in de Statenvertaling of Herziene Statenvertaling en zingen we de psalmen in de berijming van 1773. De liturgie is volgens de hervormde traditie. De prediking van het Woord vormt de kern van de eredienst.

Belijdenis
De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisge­schriften van de kerk, de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en van Athanasius.

Grondslag
De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenissen van destijds. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenis­geschriften van de kerk, de Drie Formulieren van Enigheid, namelijk; de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels, omdat deze zijn gebaseerd op de Heilige Schrift.

Vragen?
scriba@hervormdsirjansland.nl