Privacy Statement

Privacy Statement

ACHTERGROND
De Hervormde Gemeente van Sirjansland is een Christelijke gemeente, waarin leden, doopleden en meelevenden met elkaar verbonden zijn op grond van Bijbelse noties. Deze zijn op vele plaatsen in de Bijbel terug te vinden, o.a. in 1 Cor. 12 waarin het beeld geschetst wordt van de gemeente-in-haar-eenheid (‘er-zijn-met-elkaar’) en de gemeente-in-haar- verscheidenheid (‘er-zijn-voor-elkaar’). Om als gemeente te kunnen functioneren binnen de wettelijke ruimte van de privacy wetgeving en tegelijk aan de Bijbelse opdracht te kunnen voldoen is door de kerkenraad een privacy reglement opgesteld. Dat reglement is op de website www.hervormdsir.nl terug te vinden. Om duidelijk te maken wat de juridische regels betekenen voor de dagelijkse praktijk van het gemeentezijn is dit privacy statement opgesteld. Daarin maken we duidelijk hoe we met privacy van leden en meelevenden omgaan en waarom.

WELKE GEGEVENS ER GEBRUIKT WORDEN

Persoonsgegevens
Van belijdende leden, doopleden en geboorteleden staan de persoonsgegevens vermeld in het ledenregister. Dit betreft naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, burgerlijke staat, huwelijksdatum, geslacht, kerkelijke gegevens en eventueel emailadres. Deze gegevens worden actueel gehouden door de ledenadministratie. De gegevens zullen nooit ter beschikking gesteld worden van derden en alle mogelijke middelen zullen aangewend worden om deze gegevens alleen te gebruiken voor het doel waarvoor ze geregistreerd zijn. Op verzoek van betrokkene zal inzage gegeven worden in de geregistreerde gegevens.

Bijzondere persoonsgegevens
Naast de persoonsgegevens kan het voor het gemeentezijn wenselijk zijn dat bijzondere persoonsgegevens (ziekte, blijde en droevige gebeurtenissen e.d.) gedeeld worden met de kerkenraad of de gehele gemeente. Alleen die gegevens die door betrokkene zelf ter kennisname van de leden van de kerkenraad gebracht worden of door zijn of haar vertegenwoordiger zullen met de gemeente gedeeld worden. Alle informatie die vertrouwelijk aan de leden van de kerkenraad meegedeeld worden zal uiteraard ook geheim blijven en niet gedeeld worden.

Beeldmateriaal
Ten slotte bestaat de mogelijkheid dat foto’s van gemeenteactiviteiten gemaakt worden en deze gedeeld worden met de gemeente of gepubliceerd worden op een openbaar