Liefde

Werkgroep Hulp over Grenzen

De werkgroep heeft tot doel om hulp over grenzen aan te bieden. De doelen die hieraan gekoppeld zijn, vinden haar oorsprong in de contacten met de stichting Kom Over en Help te Nijkerk. Zij hebben diverse doelen waarvoor er activiteiten worden georganiseerd in onze gemeente. Dat kan een stamppottenbuffet, een spelletjesmiddag voor senioren of een rommelmarkt zijn.

Plovdif

Tevens heeft de werkgroep tot doel om onze partnergemeente in Plovdiv (Bulgarije) financieel te ondersteunen tijdens de wintermaanden. Dit komt omdat er al vanaf 1997 contacten zijn gelegd met deze baptistengemeente en er al verschillende bezoeken over en weer zijn geweest. Door jarenlang te sparen is er met onze financiële hulp een bestaand pand gekocht en ingericht als kerkgebouw. Met de opening van dit gebouw in 2014 waren ds. Pronk en een aantal werkgroep leden aanwezig. Daarna zijn de contacten gebleven en proberen we waar nodig en haalbaar is om hulp te bieden.

Onze partnergemeente behoort tot de baptistengemeente (Unie van Baptisten) en niet tot de staatskerk. Er is nog steeds veel armoede onder de bevolking in Plovdiv en er krijgen diverse gezinnen en ouderen extra winterhulp. Dit wordt verder geregeld via de pastor van deze gemeente. Hij kent de mensen daar en weet van hun noden. Vaak krijgen ze een geldbon van een supermarkt waar ze dan boodschappen kunnen halen of er wordt een bijdrage gegeven voor bv. stookkosten of medicatie. Daarom is het van belang om als werkgroep contacten te blijven houden met de pastor van deze gemeente en zo de “geestelijke banden” vast te houden. Dit gebeurt door correspondentie en bezoekjes.

De werkgroep

De werkgroep bestaat uit 6 leden uit de kerkelijke gemeente in Sirjansland. Zij wijzen uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. Onze werkgroep houdt 2 tot 4 vergaderingen per jaar. Daarnaast vindt er veel communicatie onderling via de mail plaats. Onze werkgroep houdt jaarlijks een koeken/boterletteractie. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan de winterhulp aan onze partnergemeente. Onze werkgroep heeft een spaarrekening waarmee inkomsten en uitgaven worden geregeld. Deze is in beheer bij een lid van de diaconie. Dit leidt er toe dat de communicatie via dit diaconie lid loopt en deze zorgt ook voor de afwikkeling van de geldzaken. De diaconie blijft op de hoogte van onze werkgroep door de verslagen van onze vergaderingen ter inzage te geven.

Bankrekening
NL 11 RABO 0373710399
t.n.v. werkgroep Hulp over Grenzen

Contactpersoon
Mevr. M. Dooge - de Jonge