Beheer

Kerkbeheer

De kerk aan de buitenkant

Een gemeente met bezittingen, zoals een kerkgebouw, moet verantwoordelijk beheerd worden. De taak van de kerkrentmeesters is te zorgen voor de zogenaamde stoffelijke belangen van de gemeente, zoals het onderhoud van de kerkelijke gebouwen, de pastorie, het in stand houden van de predikantsplaats, het salaris van de predikant, koster en organisten, enzovoorts. Om in deze kosten te voorzien worden de lidmaten en oudere doopleden eenmaal per jaar verzocht een vrijwillige bijdrage te geven. Verder wordt er tijdens de eredienst voor het werk van de kerkrentmeesters gecollecteerd en u kunt altijd een gift overmaken op het rekeningnummer zoals hiernaast genoemd. Dit alles is nodig om de verkonding van het Evangelie in stand te houden.

Kerkrentmeesters
Dhr. J. Maliepaard
Dhr. M.W. Kik
Dhr. A.C. Koetsier (administrateur)

Mailadres
a.c.koetsier@outlook.com

Commissie van bijstand
Dhr. M.J. Bolle
Dhr. M.P. Capelle

Ledenadministratie
Mevr. H.D. Dekker-Pronk

Bankrekening
NL 49 RABO 0373728921