Kerkenraad

De kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de dienaar van het Woord, de ouderlingen en de diakenen. Samen vertegenwoordigen zij de gemeente en zijn zij naast alle leden van de gemeente verantwoordelijk voor de instandhouding en opbouw van de gemeente. Zij zijn hiervoor door de gemeente en mitsdien door God Zelf tot het ambt geroepen. Daarom is de kerkenraad ook geen bestuur of vereniging, maar een college waarin de drie ambten, die onze kerk kent, namelijk predikant, ouderlingen en diakenen, zich beramen en bezinnen vanuit het Woord van God over de gang van het kerkelijke leven en op deze wijze ook leiding geven aan de gemeente.

Aan de kerkenraad is toevertrouwd

  • de zorg voor de verkondiging van het Woord en de bediening van de sacramenten (predikant);

  • de zorg voor de (belijdenis)catechese en vorming (predikant);

  • de herderlijke zorg voor de gemeente (predikant en ouderlingen);

  • het opzicht over belijdenis en wandel van de gemeenteleden (predikant en ouderlingen);

  • de dienst der barmhartigheid (diakenen);

  • alle overige zaken, die naar de orde der kerk behoren tot het arbeidsveld van de kerkenraad (predikant, ouderlingen en diakenen).

De kerkenraad vergadert één keer per maand.

Predikant
Ds. N.F.L. de Leeuw

Ouderling-Kerkrentmeesters
Dhr. J. Maliepaard
Dhr. W. Stoutjesdijk

Ouderlingen
Dhr. P.M. Aarnoudse
Dhr. P.M. Capelle
Dhr. A.P. van der Meer (scriba)
Dhr. J.A. van Steensel

Jeugdouderling
Dhr. B.W. Pieper

Diakenen
Dhr. D. Bolle
Dhr. F. Bogaard
Dhr. C.A. Heijboer